Bezpečnostní audit je celkovou prověrkou bezpečnosti ve smyslu její podstaty. Samotná realizace znamená pečlivé a detailní posouzení všech bezpečnostních pravidel, rizik, postupů a dalších faktorů majících primární nebo sekundární vliv na bezpečnost ve smyslu ochrany osob a majetku, kriminalitu či jiné faktory.

Realizace bezpečnostního auditu je vždy vedena s cílem posouzení a optimalizace bezpečnostních pravidel a postupů v přímé návaznosti na požadované zájmy klienta.

Mezi základní cíle bezpečnostního auditu patří:

 • Detailní seznámení s celkovým rozsahem bezpečnosti. (pravidla, postupy, náklady …)
 • Popis všech relevantních skutečností, chráněných zájmů, aktiv, procesů i postupů.
 • Popis a posouzení stávajícího stavu ochrany osob a majetku v rozsahu opatření fyzické ochrany.
 • Monitoring provozu z bezpečnostního hlediska a úrovně zabezpečení a ostrahy.
 • Fyzická ostraha (místní výkon, dálkový dohled, funkčnost …)
 • Režimová a organizační opatření (zejména režim vstupu osob, režim vjezdu vozidel, klíčový režim …)
 • Systémy technické ochrany (zejména ochrana zboží, kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, mechanické zábranné prostředky, systém kontroly vstupu aj.)
 • Sestavení, aktualizace nebo optimalizace strategie (plánu) bezpečnosti.
 • Návrh bezpečnostní politiky.
 • Program zvyšování bezpečnostního povědomí pro zaměstnance.
 • Způsob zvládání a řešení rizik za provozu.
 • Nároky na provozní opatření a celkové zajištění bezpečnosti.
 • Audit a kontrola bezpečnostních opatření v reálném čase.
 • Revize adekvátnosti, efektivnosti postupů a využití kamerových systémů.
 • Identifikace a analýza neshod provozu, legislativy, procesů a pravidel.
 • Nápravná a preventivní opatření ve vztahu k bezpečnosti.
 • Ochrana osobních údajů v souvislosti se subsystémy fyzické ochrany.
 • Identifikace možných nebezpečí, rizik, hrozeb a dalších faktorů ve vztahu k bezpečnosti.
 • Analýza hrozeb a rizik z pohledu ochrany osob a majetku.
 • Doporučený harmonogram implementace opatření a postupů s cílem dlouhodobé optimalizace a řešení.
 • Střednědobý výhled další racionalizace ochrany osob a majetku.
 • Testování funkčnosti navrhovaných opatření.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!