Prověřování dodavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání : 

Personal screening, je obecně a zkráceně název pro ověření nebo zjištění požadovaných skutečností. Jedná se zejména o prověřování stávajících zaměstnanců i uchazečů o zaměstnaní s ohledem na jimi uváděné nebo doložené informace. Tato metoda je hojně využívána při výběru nových zaměstnanců na běžné i klíčové manažerské pozice, pravidelné prověrky stávajících zaměstnanců i pro prověřování dodavatelů apod. Cílem těchto prověrek je prokázání pravdivosti a oprávněnosti poskytovaných údajů a celková eliminace negativních vjemů a činností ze strany prověřovaného subjektu mající možný vztah na zákazníka.

Námi prováděný personal screening je vždy prováděn v souladu s platným zněním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona na ochranu osobních údajů a dalších právních předpisů.

Provádíme screening všech soukromých fyzických i právnických subjektů v rámci EU.

Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání :

Smyslem této činnosti je zjištění/odhalení rizikových faktorů a skutečnosti (hazard, alkohol, drogy, korupce … ) či nepravdivých údajů uváděných zaměstnanci nebo uchazeči (vzdělání, praxe, reference, schopnosti … ). Rozsah těchto prověrek je u nás rozdělen do několika skupin. Každá skupina nabízí zcela jiný rozsah personal screeningu dle zastávané pracovní pozice. Zajišťujeme kompletní služby pro zajištění celkové firemní bezpečnostní nebo púrotikorupční politiky. Prosíme informujte se!

Mezi zcela základní prvky screeningu patří zejména :
Důvody proč byla dána výpověď u bývalých zaměstnavatelů, ověřování pracovních referencí, vzdělání, délky a rozsahu praxe, životní úroveň, majetkové a rodinné poměry, dluhy, soudní a exekuční řízení, ručitelské závazky apod., osobnostní a psychologická charakteristika, ověření pověsti z místa bydliště a další skutečnosti z široké nabídky. Prosíme informujte se!

Mezi nejčastěji ověřované údaje patří:

 • identita uchazeče
 • osobní údaje
 • dosažené vzdělání
 • dosažená předchozí praxe
 • certifikace
 • zkušenosti
 • střet zájmů
 • kredibilita
 • bezdlužnost
 • trestní, přestupková i morální bezúhonost
 • další dle požadavku klienta

Našim klientům poskytujeme celkový výstup a v souladu s platnými podmínkami. Následně je výhradně na klientech, jakým způsobem případné identifikované rozpory vyhodnotí a jak je následně zohlední v probýhajícím procesu.

hlav10Dodavatelé a odběratelé :

Kompletní prověrky dodavatelů jsou velmi žádanou službou s ohledem na novou nebo již probíhající spolupráci. Rozsah těchto prověrek je nastaven a koncipován tak, aby byly odhaleny veškeré rizikové faktory subjektu. Tento screening je prováděn bez vědomí prověřovaného subjektu a jsou například zjišťovány následující skutečnosti :

Reference od stávajících nebo bývalých obchodních partnerů, vztahy mezi jednateli, společníky a zaměstnanci, bonita a finanční kredit včetně pohledávek apod., dodržování dodavatelsko – odběratelských vztahů, propojení dodavatele se zaměstnanci odběratele, firemní struktura a vlastnictví, podnikatelské aktivity dle legislativy, platební morálka, solventnost a riziková jednání, daňové a správní delikty, loajalitu a diskrétnost a další skutečnosti z naší nabídky. Prosíme informujte se!

logo-isg9Asistence při výběru zaměstnanců :

Osobní přítomnost našeho garanta s několikaletou praxí při personálním pohovoru vedeném pracovníkem Vašeho personálního oddělení s cílem účelného posouzení psychologických a verbálních jevů, jako například kompletní řeč těla, verbální i neverbální projevy, osobní projev, nervozita, náchylnost ke stresu, řeč očí v návaznosti na mozková centra a další.

Personal i pre-employment screening je prováděn s výslovným písemným souhlasem prověřované osoby.